• 1 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 1
 • 2 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 2
 • 3 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 4
 • 4 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 3
 • 5 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 5
 • 6 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 6
 • 7 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 7
 • 8 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 8
 • 9 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 0
 • 10 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 10
 • 1 -
  វិញ្ញាណវិលវល់
 • 2 -
  ខ្មោចអោយកែវភ្នែក
 • 3 -
  កំណប់របស់ខ្មោច
 • 4 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 2
 • 5 -
  មួកសុវត្ថិភាព
 • 6 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 4
 • 7 -
  ផ្ទះខ្មោចនៅ
 • 8 -
  ខ្មោចយាយមេន
 • 9 -
  សុកខ្មោច
 • 10 -
  អាថ៌កំបាំងមនុស្សក្រោយស្លាប់