• 1 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 1
 • 2 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 2
 • 3 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 4
 • 4 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 3
 • 5 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 5
 • 6 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 6
 • 7 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 7
 • 8 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 8
 • 9 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 0
 • 10 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 10
 • 1 -
  មន្ទីរពេទ្យខ្មោច
 • 2 -
  លងអោយសារ៉ាភាព
 • 3 -
  អត់លិតមានលិត
 • 4 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 6
 • 5 -
  ខ្មោចកែវ
 • 6 -
  កំណប់របស់ខ្មោច
 • 7 -
  អាប
 • 8 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 2
 • 9 -
  ខ្មោចលងនៅក្នុងសាលា
 • 10 -
  វិញ្ញាណ