• 1 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 1
 • 2 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 2
 • 3 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 3
 • 4 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 4
 • 5 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 5
 • 6 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 6
 • 7 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 7
 • 8 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 9
 • 9 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 8
 • 10 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 10
 • 1 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 0
 • 2 -
  នៅលើផ្លូវមួយខ្សែនោះ
 • 3 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 4
 • 4 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 1
 • 5 -
  សម្លេងហៅពីដួងវិញ្ញាណខ្មោច
 • 6 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 1
 • 7 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 10
 • 8 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 9
 • 9 -
  ព្រលឹងខ្មោចចងពៀរ
 • 10 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 1