• 1 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 1
 • 2 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 2
 • 3 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 3
 • 4 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 4
 • 5 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 5
 • 6 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 6
 • 7 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 7
 • 8 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 8
 • 9 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 9
 • 10 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 10
 • 1 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 7
 • 2 -
  ខ្មោចដើមស្វាយ
 • 3 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 5
 • 4 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 0
 • 5 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 2
 • 6 -
  ខ្មោចមកទាជីវិត
 • 7 -
  ខ្មោចបាតបឹង
 • 8 -
  ការបង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃ 5
 • 9 -
  ភូមិសំបុក្រចាប
 • 10 -
  ព្រាយដើមអំពិល