ជ្រើសរើស​តារានិករ​ដែលត្រូវនឹង​ថ្ងៃកំណើត​របស់អ្នក

មេសរាសី

Aries

២១ មីនា- ១៩ មេសា

21/3 - 19/ 4

ឧសករាសី

Taurus

២០ មេសា - ២០​​ ឧសភា

20/ 4 - 20/ 5

មិថុនរាសី

Gemini

២១ ឧសភា - ២០ មិថុនា

21/ 5 - 20/ 6

កក្កដរាសី

Cancer

២១ មិថុនា - ២២ កក្កដា

21/ 6- 22/ 7

សីហរាសី

Leo

២៣ កក្កដា - ២២ សីហា

23/ 7- 22/ 8

កញ្ញារាសី

Virgo

២៣ សីហា - ២២ កញ្ញា

23/ 8- 22/ 9

តុលរាសី

Libra

២៣ កញ្ញា - ២២ តុលា

23/ 9- 22/ 10

វិច្ឆិករាសី

Scorpio

២៣ តុលា - ២១ វិច្ឆិកា

23/ 10- 21/11

ធ្នូរាសី

Sagittarius

២២ វិច្ឆិកា- ២១ ធ្នូ

22/ 11- 21/ 12

មកររាសី

Capricorn

២២ ធ្នូ - ១៩ មករា

22/ 12- 19/ 1

កុម្ភៈរាសី

Aquarius

២០ មករា - ១២ កុម្ភៈ

20/ 1- 18/ 2

មីនរាសី

Pisces

១៩ កុម្ភៈ - ២០ មីនា

19/ 2 - 20/ 3

អ្នកមិនស្គាល់​តារានិករ​របស់អ្នក សូមបញ្ចូល​ថ្ងៃខែឆ្នាំ​កំណើត​របស់អ្នក​នៅក្នុងចន្លោះ​ខាងក្រោម