• 1 -
  ព្រាយដើមអំពិល
 • 2 -
  នៅលើផ្លូវមួយខ្សែនោះ
 • 3 -
  ខ្មោចកែវ
 • 4 -
  តម្លៃ២០ម៉ឺនរៀល
 • 5 -
  បំណងល្អរបស់ខ្មោច
 • 6 -
  សុកខ្មោច
 • 7 -
  ខ្មោចយាយមេន
 • 8 -
  ខ្មោចមកទាជីវិត
 • 9 -
  ខ្មោចលងនៅក្នុងសាលា
 • 10 -
  ព្រលឹងខ្មោចសង្សារចាស់
 • 1 -
  រឿងរបស់ព្រះពុទ្ធ 5
 • 2 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 1
 • 3 -
  អត់លិតមានលិត
 • 4 -
  សង្សារមកយកជីវិត
 • 5 -
  ខ្មោចលងនៅក្នុងសាលា
 • 6 -
  ព្រលឹងខ្មោចចងពៀរ
 • 7 -
  ព្រលឹងខ្មោចសង្សារចាស់
 • 8 -
  លងអោយសារ៉ាភាព
 • 9 -
  ខ្មោចដើមក្រសាំង
 • 10 -
  ព្រះពុទ្ធសាសនា 5