1. ជំនួយ

- សេវាកម្ម Horasas គឺបានផ្តល់ជូនហោរាសាស្រ្តតាមក្បូនហ៊ុងស៊ុយចិន និងតាមក្បួនបច្ចឹមប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
- លេខកូដ ៦២៦៦

2. ចុះឈ្មោះ

- កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ: ផ្ញើពាក្យ ON ទៅកាន់ ៦២៦៦ (៥ សេន/ថ្ងៃ).

- ផ្ញើពាក្យ ON1 ទៅកាន់ ៦២៦៦ (២០ សេន/សប្តាហ៍)

- ដើម្បីទទួលបានលេខសំងាត់៖ ផ្ញើពាក្យ PW ទៅកាន់ ៦២៦៦

3. លុបសេវាកម្ម

- ដើម្បីលុបសេវាកម្ម ផ្ញើពាក្យ OFF ទៅកាន់ ៦២៦៦

តើលោកអ្នកចង់ផ្តាច់សេវាកម្មឬ?

យល់ព្រម មិនយល់ព្រម