កាត Tarot របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ

បិទភ្នែករបស់អ្នក, រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រយៈពេល 30 វិនាទី។ បន្ទាប់មកសួរខ្លួនឯងថា "តើព្រឹត្ដិការណ៍អ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅសព្វថ្ងៃនេះ?" ។ ចុងបញ្ចប់សូមជ្រើសរើសបៀរមួយសន្លឹកដែលនៅពីមុខហើយនឹងឃើញនូវ ចម្លើយ។