តើជីវិតអ្នកនឹងក្លាយជាយ៉ាងណាក្នុងនៅឆ្នាំ 2019 នេះ?

បិទភ្នែករបស់អ្នក, រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់រយៈពេល 30 វិនាទី។ បន្ទាប់មកសួរខ្លួនឯងថា "តើជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណានៅឆ្នាំ 2019?" ។ ចុងបញ្ចប់សូមជ្រើសរើសបៀរមួយសន្លឹកដែលនៅពីមុខហើយនឹងឃើញនូវ ចម្លើយ។ (កាតនឹងត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ)។