សុខភាព

តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីនៅឆ្នាំ 2019 ដើម្បីនាំមកអ្នកអោយទទួលបានសុខភាពល្អ ជៀសអោយឆ្ងាយពីជំងឺ? សូមបញ្ចូលថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកនៅ ទីនេះ។ ហោរាសាស្រ្តនឹងប្រាប់អ្នកពអំពីរឿងទាំងនោះ